Plaatje bij het artikel van OBS De Haarschool

Algemene informatie

Het algemene doel van de Medezeggenschapsraad (MR) is het toetsen van het door de school gevoerde beleid. De taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de MR aan bod, zoals het schoolplan, het formatieplan, de begroting, schooltijden, vakantieplanning, passend onderwijs etc. De MR mag over alle onderwerpen voorstellen doen en haar standpunt daarover bekend maken.

Schooloverstijgende onderwerpen worden behandeld in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting ROOS.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, elk bestaande uit min. 4 gekozen leden.

De MR overlegt regelmatig met directie, GMR en OR. De MR vergadert min. 6 maal per jaar.

Missie MR

Wij willen een toegankelijke medezeggenschapsraad zijn, die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de Haarschool. Wij willen een deskundige gesprekspartner zijn, die op een positiefkritische manier interesse heeft en verantwoordelijkheid neemt bij besluiten in het belang van onze school, de leerlingen, het personeel en de ouders. Wij willen de onderwijskwaliteit en het veilige (leer-)klimaat op school bewaken en stimuleren voor alle betrokkenen. Wij willen vragen, meedenken, beslissen, nadenken, vooruitzien en initiatief nemen. 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten (mr@haarschool.nl).

LEDEN MR:

Personeelsgeleding

Petra Stoffels

Marja Wiepkema

Yolanda Scheer

Marloes de Heer

 

Oudergeleding

Anita Brinks (voorzitter MR)

Carin Oolbekkink

Remco Berendsen

Kristina Odenhamn

Deel deze pagina: