Klassenouder

Inleiding

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.

Door deze vorm van samenwerking willen we de  communicatie tussen ouder en leerkracht  bevorderen en stimuleren.

Werving

De leerkracht benadert ouders schriftelijk aan het begin van het schooljaar. In principe zijn er twee klassenouders per groep. Indien er meer aanmeldingen zijn, beslist de leerkracht. Voorwaarde om klassenouder te kunnen worden is dat de klassenouder een kind in de desbetreffende groep heeft. De klassenouder wordt voor een schooljaar benoemd.

Organisatie

· Alle klassenouders worden aan het begin van het schooljaar door de school uitgenodigd om kennis te maken. Tevens

wordt er besproken wat de inhoud van hun taak is en wordt de gedragscode doorgenomen. De directie leidt deze  bijeenkomst.

· De leerkracht maakt met de klassenouders een afspraak om kennis te maken en de activiteiten van het komende jaar te bespreken.

Taken van de klassenouder

· Helpen bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep;

· Ondersteunen van de leerkracht bij activiteiten van de klas;

· Indien gewenst de verjaardag van de leerkracht helpen organiseren.

· Betrekken van eventuele nieuwe ouders bij de school en de groep;

· Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende)

gebeurtenissen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.

· Indien hulp nodig is word je als eerste gevraagd mee te gaan op schoolreis.

Taken van de leerkracht

· Kennismakingsgesprek met klassenouders plannen en activiteiten van het komende jaar doornemen;

· Klassenouders tijdig inschakelen indien gewenst;

· Regelmatig communiceren met de klassenouders.

Taken van de directie

· Alle klassenouders aan het begin van het schooljaar uitnodigen om kennis te maken, de inhoud van hun taak te bespreken en de gedragscode door te nemen;

· Optreden als intermediair tussen leerkracht en klassenouder(s) als er onduidelijkheden en/of misvattingen ontstaan.

Gedragscode

· Hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme;

· De klassenouders helpen onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de leerkracht, het team en/of de directie;

· Leerkrachten behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten;

· De klassenouders behandelen eenieder met respect en respecteert de persoonlijke levenssfeer van de ander;

· De klassenouder is verplicht de privacy van kinderen en ouders te waarborgen.

· De klassenouder stelt zich integer en discreet op;

· Indien de klassenouder aangesproken wordt door ouders en/of kinderen met problemen op school, dan zal hij/zij daar geen uitspraken over doen of actie ondernemen. In dat geval wordt van de klassenouder verwacht dat hij/zij doorverwijst naar de groepsleerkracht en/of de directie;

· Correspondentie/informatie vanuit de school kan worden verzonden na overeenstemming met de leerkracht;

· De klassenouder onderneemt geen wervende activiteiten op het terrein van de school zonder toestemming vooraf;

· Bij het werven van hulpouders bij een activiteit streeft de klassenouder er naar een zo groot mogelijke groep te benaderen;

· Eventuele kosten die nodig zijn bij een bepaalde activiteit of actie, mogen alleen gemaakt worden op initiatief van/in overleg met de groepsleerkracht.

Communicatie tussen klassenouder en ouders

Per groep wordt er een parro groep aangemaakt in de parro app, of vindt communicatie per email plaats. Dit zijn de officiële communicatiemiddelen van de Haarschool.